Pravila

Spodnja pravila so razdeljena v štiri večje sklope. Namen pravil ni omejevanje svobode uporabnikom, temveč zagotavljanje varnega okolja za vse udeležene. Ob doslednem držanju spodnjih pravil se tveganja ob uporabi strelnega orožja odpravijo oziroma zelo zmanjšajo. Držati se jih je potrebno tudi, če ste na strelišču sami, toliko pomembnejša pa so, če so na strelišču tudi drugi udeleženci, saj v primeru nespoštovanja pravil, poleg sebe, ogrožate tudi njih.

Spodnja pravila ne izključujejo upoštevanja ostalih zadevnih zakonov in zakonskih predpisov.

 
 

UPORABA STRELIŠČA

Obratovalni čas strelišča, zaradi spreminjajoče se dolžine dneva, ni končno opredeljen s točnimi urami. Če ni sporočeno drugače, je mogoče strelišče obiskati vsak dan med zoro in mrakom. Vstop na strelišče je dovoljen le članom šporntega društva Studeno, in še to le ob predhodni potrditvi termina s strani enega od upravnikov strelišča M-20.12. Upravnik strelišča je g. Bajc David. Odobritev uporabe strelišča je mogoče pridobiti preko telefona, e-maila, spletnega obrazca ali osebno.

Osebe, ki niso člani društva, smejo priti na strelišče le v spremstvu in na odgovornost člana društva.

Pred vstopom na strelišče se morajo uporabniki seznaniti s streliškim redom, ki ga trenutno prebirate in ki se nahaja tudi na strelišču, poznati morajo pravila uporabe strelišča in znati varno ravnati z orožjem.

Osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil (ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo operativno sposobnost) in osebam v stanju (ali z boleznimi), ki kakorkoli povečuje tveganje pri uporabi strelnega orožja, je vstop na strelišče STROGO PREPOVEDAN.

 
 

DOVOLJENO OROŽJE

Na strelišču se lahko uporablja kratkocevno in dolgocevno orožje, a z omejitvami. Omejitve se nanašajo na streljanje na kovinske tarče, in so bile vpeljane, da preprečujejo nezgode ter uničevanje strelne opreme. Z dolgocevnim orožjem (ob uporabi enovitih nabojev), je na kovinske tarče prepovedano streljati iz oddaljenosti bližje od 40 metrov. Z dolgocevnim orožjem z gladko cevjo (ob uporabi šibrenih nabojev) ter s kratkocevnim orožjem pa je na kovinske tarče prepovedano streljati iz oddaljenosti bližje od 7 metrov.

Uporabljati se smeta le brezhibno in varno orožje ter strelivo.

Prepovedana je uporaba kakršnegakoli prepovedanega orožja (kategorije opisane v Zakonu o orožju, tipično v skupini A ...), prepovedanih dodatkov za orožje ali prepovedanega streliva (označevalnega, zažigalnega, prebojnega, ... ). Skratka kakršnekoli opreme, ki ni v skladu oz. je prepovedana z zakonom o orožju.

 
 

ROKOVANJE Z OROŽJEM

Pripravo, čiščenje, popravilo in spravilo orožja se lahko opravljaj le v varnostni coni, ki je jasno označena (označena s številko 2 na shemi strelišča, ki jo najdete tu). Uporabnik mora, pred uporabo orožja, le to v varnostni coni (brez ukaza vodje streljanja ali upravnika strelišča) pripraviti. Preveriti mora izpraznjenost orožja, pregledati orožje, preveriti za morebitne anomalije ter ga pripraviti za prenos po strelišču (odpreti zaklep, vstaviti zastavico, dati v tok ...). V varnostni coni uporabnik prosto ravna z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja, popravlja ali čisti, medtem ko je ravnanje s strelivom ali napolnjenim nabojnikom v varnostni coni STROGO PREPOVEDANO.

Orožje se po strelišču lahko prenaša le prazno, v toku ali torbi, dolgocevno pa tudi izven embalaže, a mora biti z odprtim zaklepom in z ustjem cevi obrnjenim navzgor. Ob izrecnem dovoljenju vodje strelišča, se lahko v roki prenaša tudi kratkocevno orožje, z odprtim zaklepom, ter ustjem cevi usmerjenim v tla.

Jemanje orožja iz toka/embalaže (torbe) in ravnanje z njim je dovoljeno le na strelskem mestu ali v varnostni coni. Orožje je dovoljeno polniti izključno na strelski črti, neposredno pred streljanjem, medtem ko se nabojnike lahko polni kjerkoli razen v varnostni coni. Na strelski črti mora biti orožje ves čas obrnjeno v varno smer, proti nasipu. Kakršnokoli obračanje ustja cevi iz varne smeri streljanja, je z napoljnjenim orožjem STROGO PREPOVEDANO.

V kolikor pride pri streljanju do zastoja, mora biti le ta odpravljen na strelni črti. Če strelec sam ne more odpraviti napake, izprazniti orožja ali če potrebuje pomoč, dvigne roko in pokliče vodjo streljanja. Posebno pozornost je potrebno posvetiti, da je ustje cevi tekom manipulacije ves čas obrnjeno v varno smer.

Na strelišču je potrebno ves čas, vedno in brez izjem upoštevati 10 varnostnih pravil rokovanja z orožjem;

 1. Z vsakim orožjem vedno ravnajte, kot da je nabito
  Četudi ste prepričani, da orožje ni napolnjeno, se vseeno obnašajte, kot da je, saj s tem utrjujete podzavesten odnos do njega in utrjujete podzavestno ravnanje z njim. Tako naredite vse, da bi preprečili najhuje, saj se zgodi, da vsaka "prazna" pištola nekoč ustreli.
 2. Nikoli ne imejte prsta na sprožilcu
  Razen ko je orožje usmerjeno v tarčo in ste pripravljeni na strel, nikoli ne imejte prsta na sprožilcu ali znotraj zaščite sprožilca. Z upoštevanjem tega pravila, se izognete neželeni sprožitvi.
 3. Orožje prenašajte le prazno, vedno obrnjeno v varno smer
 4. Skrbite za orožje
  Pred uporabo se vedno prepričajte, da je orožje tehnično brezhibno. Tako zagotovite, da bo orožje delovalo pravilno in da bo edini projektil letel proti tarči.
 5. Orožje (ustje cevi) mora biti vedno usmerjeno v varno smer
  S tem pravilom se, tudi ob morebitni nenamerni sprožitvi, izognemo povzročitvi poškodb in škode.
 6. Preden streljate, se prepričajte, kaj je za tarčo
  Preverite, kaj boste zadeli, če krogla prebije tarčo. Zavedajte se, da se od trdih površin in vode krogla lahko odbije.
 7. Nikoli ne merite v kaj, česar nočete zadeti
 8. Nikoli ne pustite orožja nenadzorovanega
  Poleg tega, da vam lahko orožje kdo odtuji, se lahko zgodi tudi, da orožje kdo brez vaše vednosti napolni ali poškuduje.
 9. Pred rokovanjem z orožjem se seznanite z njegovim delovanjem
  Le če poznate delovanje orožja lahko preprečite neprimerno in nevarno uporabo.
 10. Ne bodite nevarni uporabniki
  V primeru zmanjšane sposobnosti presoje (če ste pod vplivom alkohola, psihoaktivnih snovi ali bolani) orožja ne uporabljajte in se ga ne dotikajte.

Če glede česa niste prepričani, vedno raje vprašajte, kot da storite usodno napako.

Tujega orožja in pribora se brez dovoljenja lastnika ni dovoljeno dotikati.

 
 

OBNAŠANJE NA STRELIŠČU

Na strelišče se vstopa na lastno odgovornost, ob prihodu na strelišče morajo biti uporabniki in obiskovalci natančno seznanjeni z veljavnim redom na strelišču in predpisanimi varnostnimi ukrepi in biti disciplinirani, umirjeni ter se na strelišču vesti športno do ostalih uporabnikov. Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakogar na strelišču, zato se od njih zahteva stalna pozornost in skrbnost pri ravnanju s strelnim orožjem, samodisciplina ter previdnost med gibanjem po strelišču. Obiskovalci in uporabniki morajo biti podrobno seznanjeni s potekom in načinom izvedbe streljanja, smerjo streljanja, izhodiščnim mestom, strelskimi mesti in mestom namenjenim za gledalce. Pred začetkom streljanja je potrebno opraviti pregled in se prepričati, da je strelišče še vedno ustrezno zavarovano (da so opozorilni trakovi in table še na svojem mestu).

Zaščita oči in sluha je obvezna za vse navzoče. Brez zaščitne opreme je zadrževanje na strelišču STROGO PREPOVEDANO.

Namerno uničevanje opreme na strelišču je ne le STROGO PREPOVEDANO temveč tudi KAZNIVO.

Kajenje, uživanje hrane in pijače na strelski liniji ni dovoljeno.

Mladoletne osebe in osebe, ki nimajo svojega orožja in orožne listine (oz. ki nimajo opravljenega izpita iz varnega rokovanja z orožjem), morajo biti pod stalnim in neposrednim nadzorom odgovorne, polnoletne osebe - strelskega mentorja, ki izpolnjuje zakonske zahteve za mentorstvo.

V primeru, da je na strelišču več kot ena oseba, je potrebno pred pričetkom streljanja določiti vodjo strelišča. Če slednjega sporazumno ni moč doseči, vodjo strelišča določi upravnik strelišča. Vodja strelišča je nato zadolžen za red in varnost na strelišču.

Njegove zadolžitve so:

  - da preveri poznavanje in po potrebi seznani uporabnike in obiskovalce strelišča z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi
  - da preveri veljavnost orožnih listin, brezhibnost delovanja orožja in primernost streliva
  - da obiskovalcem na strelišču nudi vse potrebne informacije
  - da določi in seznani strelce s potekom in načinom izvedbe streljanja
  - da prepreči streljanje, dokler vsi obiskovalci in uporabniki ne uporabljajo zaščitnih sredstev
  - da, v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanju varnostnih ukrepov, prekine streljanje ter ukrene vse potrebno, da se streljanje lahko varno nadaljuje
  - da osebe, ki so kršile red na strelišču ali niso upoštevale varnostnih ukrepov, odstrani s streliščnega prostora, o tem obvestiti upravnika strelišča in zahtevati disciplinski postopek zoper kršilce
  - da posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma posamezniku, čigar telesno in duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal orožja, odreče izvajanje streljanja ter ga po potrebi odstrani s strelišča in o tem obvesti upravnika strelišča

Vsi uporabniki in obiskovalci morajo slediti navodilom in ukazom vodje strelišča. Na njegovo zahtevo je strelec dolžan takoj prenehati s streljanjme, izprazniti orožje in pustiti zaklep orožja v odprtem položaju. Streljanje lahko nadaljuje, ko dobi ponovno dovoljenje.

Strelec je tudi dolžan nemudoma prenehati s streljanjem in izprazniti orožje, če se na strelnem območju pojavi živo bitje (človek ali žival).

Če so pred strelno črto osebe, se orožja v nobenem primeru ni dovoljeno dotikati.

Spremljevalci in gledalci se lahko zadržujejo le za strelsko linijo (za hrbtom strelca), in sicer na razdalji najmanj 2 metra od strelske linije, če ni zanje posebej dodeljen drug prostor. Na strelskem mestu se lahko, med vadbo, poleg strelca, nahajaja še njegov trener ali inštruktor.

Po streljanju je potrebno strelišče za seboj pospraviti in počistiti. Vse odpadke (kartonaste tarče, prazne tulce, embalaže streliva, ... ) pa pospraviti in jih odnesti s seboj. Morebitne poškodbe streliške opreme (poškodbe kovinskih tarč, paravanov, ...) OBVEZNO pa javiti upravniku strelišča, da se jih lahko popravi.

Pred odhodom iz strelišča je potrebno v streliški dnevnik, ki se nahaja v varnosnti coni, OBVEZNO vpisati vse, ki so strelišče uporabljali, ter pri vsakem vnosu izpolniti vsa zahtevana polja.

V primeru nesreče, požara ali kaznivega dejanja je potrebno nemudoma obvestiti:

  - policijo tel.: 113
  - reševalce tel.: 112
  - gasilce tel.: 112

Če imate kakšna vprašanja ali bi se nam želeli pridružiti, ne čakajte.